Nhà văn phòng Quảng Cáo Hưng Thái

Nhà văn phòng Quảng Cáo Hưng Thái


  • 0
  • 12/05/2016

Ch đầu tư: Công ty Hưng Thái

Đa đim: TP Vinh

Mô t: 6 tầng

Tình trng: Đã chuyển giao

Nhim v HASOP: Tư vấn thiết kế giải pháp sàn phẳng vượt nhịp 8,5m