Khách sạn Maris

Khách sạn Maris


  • 0
  • 01/01/2017

Ch đu tư: Anh Tao

Đa đim: TP Nha Trang

Kiến trúc: Công ty TNHH Kiến Trúc & Xây Dựng 5D

Mô t: 22 tầng + 1 hầm.

Tình trng: Đang thiết kế

Nhim v HASOP: Tư vấn thiết kế  và chuyển giao giải pháp sàn nhẹ không dầm, nhịp 10m