Karaoke Quận 12

Karaoke Quận 12


  • 0
  • 01/01/2017

Ch đu tư: Tư nhân

Đa đim: Quận 12, TP HCM

Kiến trúc: Công ty TNHH XD & TM HASOP

Mô t: 7 tầng + 1 bán hầm, 2 500 m2.

Tình trng: Đang thi công

Nhim v HASOP: Tư vấn thiết kế  và thi công chuyển giao giải pháp sàn nhẹ không dầm, nhịp 8m