Cát Lâm Tower

Cát Lâm Tower


  • 0
  • 01/01/2017

Ch đu tư: Công ty TNHH LÂM CHÂU HÀ

Đa đim:  Quận Bình Thạnh, TP HCM

Kiến trúc: Công ty TNHH Kiến trúc EAI INTERNATIONAL

Mô t: 14 tầng + 2 hầm, 5 000 m2.

Tình trng: Đang thiết kế

Nhim v HASOP: Tư vấn thiết kế  và chuyển giao giải pháp sàn nhẹ không dầm, nhịp 10,5m