Camelia Office Building & Home Stay

Camelia Office Building & Home Stay


  • 0
  • 01/01/2017

Ch đu tư: Công ty TNHH CANADA VIETNAM

Đa đim: TP Đà Nẵng

Mô t: 9 tầng + 1 bán hầm.

Tình trng: Đã bàn giao thiết kế, chuẩn bị chuyển giao

Nhim v HASOP: Tư vấn thiết kế  và chuyển giao giải pháp sàn nhẹ không dầm, nhịp 7,5 m